Меню розділу

Положення про бібліотеку

                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

УЖГОРОДСЬКОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ

ІМЕНІ Д.Є. ЗАДОРА

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Бібліотека Ужгородського музичного коледжуімені Д.Є. Задора (надалі УжМК імені Д.Є. Задора) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом названого навчального закладу. На неї покладене здійснення бібліотечно-інформаційного, культурного, освітнього забезпечення навчально-виховного процесу.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», нормативними актами і документами з бібліотечної справи органів управління  вищими навчальними закладами України, статутом УжМК імені Д.Є. Задора, а також цим Положенням.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека УжМК імені Д.Є. Задора сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури; працює на засадах впровадження принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Ужгородський музичний коледж імені Д.Є. Задора забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема: належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки; гарантує їх цілісність, неподільність і невідчудженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується названим навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг та умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, що складаються на основі типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу і затверджуються директором УжМК імені Д.Є. Задора.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

2.1. Формування універсального бібліотечного фонду відповідно до профілю спеціального навчального закладу, змісту навчання в УжМК імені Д.Є. Задора, його інформаційних і виховних функцій; запитів, інтересів  та інформаційних потреб користувачів; забезпечення належного розміщення, обліку та зберігання. До фонду входять: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти.

2.2. 3абезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування студентів, викладачів та співробітників навчального закладу та інших категорій користувачів бібліотеки згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів (відповідно до правил користування бібліотекою).

2.3. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і нових носіїв інформації.

2.4. Розширення переліку бібліотечно-інформаційних послуг, підвищення їх якості завдяки використанню нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів, удосконалення традиційних і засвоєння нових форм і методів роботи.

2.5. Виховання в користувачів бібліотеки інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб користувачів бібліотеки в дозвільній діяльності, профорієнтаційному визначенні.

2.7. Формування в студентів умінь і навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з’ясування прав і обов’язків користувача, виховання поваги користувача до правил своєї і будь-якої бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

2.8. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.9. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.10. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності викладачів шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

2.11. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.

2.12. Координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами та громадськими організаціями навчального закладу. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації.

 

ІІІ. ЗМІСТ РОБОТИ

 

Бібліотека:

 3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів.

3.1.2. Безкоштовно забезпечує викладачів, студентів і співробітників навчального закладу основними бібліотечними послугами.

3.1.3. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення запитів студентів і викладачів УжМК імені Д.Є. Задора, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової інформації.

3.1.4. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.1.5. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів .

3.2. Забезпечує функціонування та здійснює обслуговування бібліотечних фондів.

3.2.1. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень.

3.2.2. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання.

3.2.3. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію .

3.2.4. Веде роботу з пропагування і розкриття бібліотечних фондів.

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, традиційних і сучасних машинних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.4. Проводить методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з удосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

3.5. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки роботі з комп’ютерною технікою в автоматизованих системах.  

3.6. Спільно з громадськими організаціями та викладачами навчального закладу проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

3.7. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Підвищує престиж освіченості і культури, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.8. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.9. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед студентів за допомогою проведення занять з основ бібліотекарезнавства та бібліографії, бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.10. Координує і кооперує свою діяльність із бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і дозвільній діяльності.

3.11. Вивчає і впроваджує на практиці кращий досвід бібліотек, а також результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові бібліотехнічні технології.

 

IV. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА І ШТАТИ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 4.1. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор УжМК імені Д.Є. Задора.

4.2. Керівництво зазначеного навчального закладу забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, обладнанням і устаткуванням.

4.3. Придбання літератури й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів УжМК імені Д.Є. Задора відповідно до встановлених нормативів.

4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередню відповідальність провідний бібліотекар, який підпорядковується директору зазначеного навчального закладу.

4.5. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них і правилами користування бібліотекою.

4.6. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються директором навчального закладу.

4.7. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються директором навчального закладу.

4.8. Бібліотечні працівники мають спеціальну бібліотечну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються згідно з діючими схемами в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.

 4.9. Працівники бібліотеки підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.10. Бібліотечні працівники забезпечують облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури і туризму України, несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.11. Матеріально-технічну, науково-методичну базу бібліотеки складають: приміщення, книжковий фонд, книгосховище, абонемент, читальна зала, забезпечені необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, протипожежними засобами.

4.12. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання.

4.13. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.14. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.15. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

4.16. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

 

V. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Працівники бібліотеки мають право:

5.1. Представляти навчальний заклад у різних установах і організаціях, брати безпосередню участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.2. Знайомитись із навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи УжМК імені Д.Є. Задора. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.3. На підтримку з боку органів культури різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб’єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міністерства освіти України і Міністерства культури України.

5.5. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у поданому Положенні.

5.6. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником УжМК імені Д.Є. Задора.

5.7. Згідно з правилами користування бібліотекою визначати вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

5.8. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік.

 

Обов’язки та відповідальність працівників бібліотеки:

5.9. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.