Меню розділу

Доступ до публічної інформації

Форми запиту на публічну інформацію

Надання публічної інформації Ужгородським музичним коледжем імені Д.Є.Задора здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь якими засобами та на будь яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис та дату.

Для оформлення інформаційного запиту
усно: тел. (03122) 3-42-09
Пн. - Пт. з 09:00 до 18:00

письмово: 88000 м. Ужгород, вул. Волошина, 13, Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора

електронною поштою: muz.zador@i.ua

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
- від фізичної особи;

Форма запиту на інформацію від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Ужгородський музичний коледж
імені Д.Є.Задора 
88000 м. Ужгород
вул. Волошина, 13
_________________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові 
запитувача інформації)

Запит на інформацію
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): на поштову адресу 
_____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _____________________________________________________________________________
телефаксом _____________________________________________________________________________
за телефоном__________________________________________________________________

“____”_____________ 20___ року

______________________ (підпис )

 

- від юридичної особи;

Форма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді

Ужгородський музичний коледж
імені Д.Є.Задора 
88000 м. Ужгород
вул. Волошина, 13
_________________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові 
представника організації, поштова адреса,контактний телефон)

Запит на інформацію
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _____________________________________________________________________________
телефаксом _____________________________________________________________________________
за телефоном__________________________________________________________________

“____”_____________ 20___ року

______________________ 
(підпис )

 

- від об’єднань громадян;

Форма запиту на інформацію від об’єднань громадян в письмовому вигляді

Ужгородський музичний коледж
імені Д.Є.Задора 
88000 м. Ужгород
вул. Волошина, 13
_________________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові 
представника організації, поштова адреса,контактний телефон)

Запит на інформацію Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу 
_____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) на електронну адресу
_____________________________________________________________________________
телефаксом 
_____________________________________________________________________________
за телефоном__________________________________________________________________
“____”_____________ 20___ року

______________________ 
(підпис )

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 
Категорія: Нормативно-правова база

 

Указ Президента України № 547/2011 
Категорія: Нормативно-правова база

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
Категорія: Нормативно-правова база

 

Закон України «Про інформацію» 
Категорія: Нормативно-правова база

 

Порядок складання та подання запитів на інформацію Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора.

Категорія: Порядок складання та подання запитів на інформацію

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в УжМК імені Д.Є.Задора.

Порядок складання та подання запитів на інформацію в УжМК імені Д.Є.Задора. 1. Згідно зі статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2. Згідно зі статтею 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

3. Згідно із статтею 21 Закону інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Згідно зі статтею 22 Закону розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.